Algemene Voorwaarden DeVi-Stairlifts BV  

Algemene Voorwaarden DeVi-Stairlifts BV, gevestigd te Obdam.
Versie 1.2 geldig vanaf september 2018.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door DeVi-Stairlifts gestelde aanbiedingen en de tussen DeVi-Stairlifts en de klant gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Op alle verbintenissen tussen DeVi-Stairlifts en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.
1.3 Over geschillen tussen DeVi-Stairlifts en haar klanten zal bij uitsluiting de Nederlandse rechter oordelen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Leveringsvoorwaarden. 
1.6. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Leveringsvoorwaarden.
1.7. DeVi-Stairlifts heeft het recht deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De klant is aan deze gewijzigde Leveringsvoorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door DeVi-Stairlifts aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
1.8. De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2. Definities

2.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Het werk: Het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en /of leveringen.
De klant: De (natuurlijke of rechts-) persoon, die de dienst of het product van DeVi-Stairlifts afneemt, voor eigen gebruik of bij een door hem/haar aangewezen derde voor gebruik door die derde.
De gebruiker: De gebruiker van het product, zijnde de klant of de door de klant aangewezen derde.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Aanbiedingen worden vrijblijvend door DeVi-Stairlifts gedaan.
3.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, om welke reden dan ook.
3.3 DeVi-Stairlifts kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
3.4. Aanbiedingen vermelden de prijs, de prijsvormingsmethode en de voorwaarden, waaronder de aanbieding wordt gedaan.
3.5. De van het aanbod deel uitmakende documenten zoals tekeningen, technische beschrijvingen, e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch zijn niet bindend en blijven het intellectuele eigendom van DeVi-Stairlifts. 
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DeVi-Stairlifts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. Indien een aanbieding door de klant wordt aanvaard, zal deze door DeVi-Stairlifts (schriftelijk) worden bevestigd, waarna DeVi-Stairlifts zo spoedig mogelijk met de levering en/of de werkzaamheden aanvangt, met inachtneming van de door DeVi-Stairlifts opgegeven levertermijn.
4.2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra DeVi-Stairlifts een orderbevestiging aan de klant zendt met daarin opgenomen de definitieve prijs voor het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden gerealiseerd.
4.3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de prijs voor het werk hoger wordt dan de oorspronkelijk aangeboden prijs of dat het werk niet kan worden uitgevoerd, zoals bij de aanbieding voorzien, zal DeVi-Stairlifts een nieuwe aanbieding opstellen. In dat geval komt de overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment dat DeVi-Stairlifts de door de klant voor akkoord ondertekende nieuwe aanbieding retour ontvangt.
4.4. Indien blijkt dat het werk niet op een acceptabele wijze kan worden uitgevoerd, is DeVi-Stairlifts gerechtigd de opdracht alsnog te weigeren.
4.5. De klant is verplicht DeVi-Stairlifts te voorzien van correcte naam, adres en woonplaats. Tevens is de klant verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan DeVi-Stairlifts grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op DeVi-Stairlifts rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid. Wijzigingen in deze gegevens dient de klant zo spoedig mogelijk aan DeVi-Stairlifts mede te delen.
4.6. DeVi-Stairlifts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst DeViStairlifts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet volledig zal nakomen. Indien DeVi-Stairlifts op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DeVi-Stairlifts vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DeVi-Stairlifts op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.7. DeVi-Stairlifts heeft het recht een klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is DeVi-Stairlifts niet verplicht een verklaring te geven.

Artikel 5. Annulering

5.1. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, start DeVi-Stairlifts met de gewenste dienstverlening of productie, noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
5.2. De klant (of diens rechtsopvolgers onder algemene titel) heeft tot de datum waarop het werk zal worden opgeleverd, het recht om de overeenkomst met DeVi-Stairlifts te annuleren tegen vergoeding van de tot het moment van annulering door DeVi-Stairlifts aan het maatwerk gemaakte kosten vermeerderd met een prestatieopslag. Indien de dienstverlening of het product op het moment van annulering voor aflevering gereed is, is DeVi-Stairlifts gerechtigd de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5.3. In geval van annulering houdt DeVi-Stairlifts het reeds verrichte werk voor aflevering aan de klant gereed gedurende 1 week na annulering, waarna het wordt vernietigd indien de klant geen aanspraak op aflevering heeft gemaakt. Bij aflevering worden de afleveringskosten aan de klant doorberekend. 

Artikel 6. Uitvoering 

6.1. De klant is verplicht om er zorg voor te dragen dat DeVi-Stairlifts het werk op het afgesproken tijdstip uit kan voeren. 
6.2. De klant draagt zorg voor eventuele aanpassingen of leveringen, die nodig zijn om DeVi-Stairlifts in staat te stellen het werk te verrichten, indien en voor zover DeVi-Stairlifts hiervoor in de aanbieding aanwijzingen heeft gegeven.
6.3. Indien de aanvang en de voortgang van het werk worden vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is als hiervoor bedoeld, is DeVi-Stairlifts gerechtigd de daaruit voor haar voortvloeiende extra kosten aan de klant door te berekenen. 
6.4. De klant is niet gerechtigd om de door DeVi-Stairlifts bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personen werkzaamheden te laten uitvoeren die niet in verband staan met de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden.
6.5. DeVi-Stairlifts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1. Verrekening van meerwerk vindt plaats indien er meerwerk vereist is doordat de klant tijdens het werk extra eisen stelt of indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, die niet aan DeVi-Stairlifts te wijten zijn.
7.2. Wanneer zich meerwerk voordoet, zal DeVi-Stairlifts de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
7.3. Meer- en minderwerk worden apart in rekening gebracht.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van het werk

8.1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die DeVi-Stairlifts bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, heeft DeVi-Stairlifts het recht de klant voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
8.2. Indien de klant het in artikel 8.1 bedoelde wijzigingsvoorstel van DeVi-Stairlifts niet accepteert, heeft DeVi-Stairlifts het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de klant gehouden aan DeVi-Stairlifts de in verband met de uitvoering van het werk reeds gemaakte kosten te vergoeden conform het bepaalde in artikel 5.2.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is DeVi-Stairlifts niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DeVi-Stairlifts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DeVi-Stairlifts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

Artikel 10. Oplevering

10.1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zal nooit gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd heeft DeVi-Stairlifts het recht alsnog zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke oplevering van het werk.
10.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer DeVi-Stairlifts schriftelijk aan de klant heeft bericht dat het werk voltooid is of wanneer de goederen zijn verzonden en DeVi-Stairlifts in het bezit is van een voor ontvangst getekende pakbon.
10.3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen artikel 10.2 niet in de weg staan.
10.4. Oplevering, ondertekende pakbon of ontvangst document ontslaat DeVi-Stairlifts van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de klant of gebruiker op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 10.5. Levering zal geschieden middels een door DeVi-Stairlifts aangewezen bezorgdienst. Tevens bestaat de mogelijkheid de producten af te halen bij ons magazijn te Obdam.

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.2. DeVi-Stairlifts is gerechtigd bij de orderbevestiging een aanbetaling (per incasso) te vragen.
11.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat betaald is, heeft DeVi-Stairlifts het recht om over het factuur bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts komen in dat geval alle redelijke kosten die DeVi-Stairlifts maakt ter verkrijging van betaling door de klant, voor rekening van de klant.
11.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11.5. DeVi-Stairlifts behoudt alle eigendomsrechten op alle geleverde producten en/of diensten totdat deze zijn betaald door de klant, danwel totdat de klant alle verplichtingen uit de met DeViStairlifts gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, ongeacht of deze goederen zijn doorverkocht of onderdeel uitmaken van een grotere samenstelling.
11.6. Voor het geval DeVi-Stairlifts haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DeVi-Stairlifts en door DeVi-Stairlifts aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DeVi-Stairlifts zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12. Risico-overgang 

12.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop producten ons pand verlaten.

Artikel 13. Garantie 

13.1. Het product zal worden opgeleverd vergezeld van een mondelinge of schriftelijke gebruiksinstructie.
13.2. DeVi-Stairlifts garandeert dat haar producten voldoen aan de veiligheidseisen, die daaraan kunnen worden gesteld en dat ze geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik. Een garantie voor een storingsvrije werking kan DeVi-Stairlifts niet geven.
13.3. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk aan DeVi-Stairlifts te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DeVi-Stairlifts in staat is adequaat te reageren. De klant dient DeVi-Stairlifts in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DeVi-Stairlifts daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.
13.5. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DeVi-Stairlifts kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.6. DeVi-Stairlifts verbindt zich om defecten ten gevolge van materiaal- of constructie fouten, binnen 24 maanden na factuurdatum, te vervangen, op basis van vervanging van de defecte onderdelen (excl. verzend- en reparatiekosten). Met uitzondering van accu’s.
13.7. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de (op- )levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen bij normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
13.8. De garantie strekt zich voorts niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud, normale slijtage, verhuur, ondeskundig gebruik, invloeden van buitenaf, een ongeval, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van DeVi-Stairlifts of door de gebruiker zelf uitgevoerde reparaties.
13.9. De ingevolge de garantieverplichting door DeVi-Stairlifts vervangen onderdelen worden het eigendom van DeVi-Stairlifts.
13.10. Voor de door DeVi-Stairlifts geleverde producten geldt een garantietermijn van 2 jaar na factuurdatum, voor accu’s geldt een garantie termijn van 6 maanden na factuurdatum. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzenden voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
13.11. Garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1. DeVi-Stairlifts herstelt voor eigen rekening schade onder de in artikel 13 opgenomen garantiebepalingen.
14.2. DeVi-Stairlifts is niet aansprakelijk voor door de klant of gebruiker geleden schade aan personen en andere zaken dan het product, voor zover die schade is veroorzaakt door een gebrek in het product.
14.3. DeVi-Stairlifts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DeVi-Stairlifts is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.4. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schade die de klant mocht lijden is DeVi-Stairlifts nimmer aansprakelijk, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DeVi-Stairlifts. Indien DeVi-Stairlifts om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
14.5. De rechtsvordering van de klant jegens DeVi-Stairlifts tot schadevergoeding of tot herstel in gevolge het bepaalde in deze voorwaarden, verjaart door verloop van 6 maanden nadat de klant terzake schriftelijk bij DeVi-Stairlifts een klacht heeft ingediend.

Artikel 15. Reparatievoorwaarden 

15.1. Aanbiedingen terzake van reparaties buiten de in artikel 13 opgenomen garantie worden vrijblijvend gedaan. De in een aanbieding genoemde reparatieduur en –kosten zijn een schatting, welke DeVi-Stairlifts niet bindt.
15.2. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de tot dusver door DeVi-Stairlifts gemaakte kosten. Wanneer de klant deze kosten 3 maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan DeViStairlifts.
15.3. Reparaties worden uitgevoerd tegen de per datum reparatie geldende uurtarieven, vermeerderd met voorrijd- en materiaalkosten. DeVi-Stairlifts is gerechtigd bij omvangrijke reparaties van de klant een vooruitbetaling te verlangen.
15.4. DeVi-Stairlifts verleent garantie op een reparatie gedurende 3 maanden na de uitvoering van de reparatie.
15.5. De garantie vervalt indien derden binnen de garantietermijn na het uitvoeren van de garantie zonder toestemming van DeVi-Stairlifts werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd, die van invloed zijn op het gerepareerde.
15.6. Onderdelen die ter reparatie worden aangeboden worden alleen gerepareerd, indien deze vergezeld zijn van een volledig ingevuld reparatie formulier.

Artikel 16. Intellectuele eigendom 

16.1. DeVi-Stairlifts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DeVi-Stairlifts heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.